חוזר 201401- חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה)

שיתוף באמצעות

הנדון: חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה)-צירוף שובר לדרישת תשלום

לידיעתכם, בתאריך 5/1/2014, פורסם חוק לתיקון פקודת המסים (גביה), בספר החוקים. התיקון יחול על מוסדות המס הממשלתיים וכן על כל המוסדות שהוקנתה להם הסמכות לפעול בהתאם לפקודת המסים (גביה), ביניהן, גם הרשויות המקומיות ותאגידי המים.

רקע

במסגרת הליך מסירת הודעת הדרישה לחייב בפקודת המסים (גביה) מוסדות המס אינם מחויבים בצירוף של שובר לתשלום  עם הדרישה לתשלום החוב ולדעת המחוקק, התנהלות זו עלולה להכביד על החייבים ולעכב את סילוקו המיידי של החוב.

התיקון לחוק:

החל מיום כניסתה של הוראת השעה לתוקף (1/9/2014) יחויבו הגופים המבצעים אכיפה מנהלית באמצעות פקודת המסים (גבייה)  לפעול כך שלדרישה לתשלום שתימסר בידי החייב בהתאם לסעיף 4(1) לפקודת המסים (גבייה), יצורף  שובר תשלום אותו יוכל החייב לשלם בתוך 14 ימים גם ללא הגעה פיזית למשרדי הרשות/תאגיד. השובר יצורף לדרישה לתשלום, קרי, הודעת הדרישה הראשונה הנשלחת ע"י הרשות . חשוב להדגיש כי החוק מחייב את צירוף השובר ל"דרישת תשלום"- הודעת הדרישה הראשונה הנשלחת לחייב במסגרת הליך האכיפה, ולא לדרישה המידית, הנמסרת לחייב כהודעה שניה לפני נקיטת הליכים נוספים.

הנחיות

  1. במסגרת פעילותה השוטפת של מחלקת הגביה/אכיפה קיימות שתי דרכים מרכזיות לשליחת הודעות הדרישה- יש לפעול לגיבוש הנחיות לשתי צורות הפעולה הבאות:

1.1.  שליחה קיבוצית של הודעות דרישה– שליחה  של הודעות דרישה רבות. תהליך הנעשה בדרך כלל באמצעות  הדפסת ההודעות בבית דפוס או במסגרת התלוש התקופתי (תלוש משולב).

1.2.  שליחה פרטנית של הודעות דרישה- שליחה של מספר מצומצם של הודעות דרישה. הודעות אלה מודפסות עצמאית ע"י מחלקת הגביה/ אכיפה, לרוב, באמצעות תוכנה ייעודית לתהליך האכיפה- ונשלחות במהלך כל השנה באופן ידני ע"י עובדי המחלקה.

       2. יש לוודא כי כל הודעת דרישה לתשלום (ההודעה ראשונה) שהופקה ממערכת הגביה או ממערכת האכיפה מלווה בשובר תשלום שפקיעתו חלה 14 ימים מיום משלוח הדרישה (ולא מיום הפקת התלוש בבית הדפוס).

      3. מומלץ לדאוג לתיעוד השובר שצורף להודעת הדרישה לתשלום שנשלחה לחייבים.

      4. המחוקק לא התייחס לריבית הנצברת (במידה ויש כזו), מיום משלוח הודעת הדרישה והשובר ועד לתום 14 הימים שניתן לשלמו. אנו ממליצים כי מועד הליך הפקת דרישות התשלום ייקבע לאחר שיילקחו בחשבון מועדי העלאת ריבית, באופן כזה שלא תתבצע העלאת ריבית במהלך התקופה.

תחולה ותחילה

החוק נוסח כהוראת שעה, שהוגבלה לשלוש שנים עליה תיווסף הארכה של שנתיים נוספות באישור שר האוצר וועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת . החוק ייכנס לתוקפו ב-1/9/2014.

מצ"ב לנוחיותכם:

  • ציר זמן הממחיש את  מועד צירוף השובר בהתאם לתיקון בחוק ולהנחיות היועמ"ש.
  • לשון הוראת החוק.

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

 להורדת החוזר בפורמט PDF וצפייה בקבצים המצורפים, לחצו כאן 

downloadfile

 

עדכון זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בעדכון זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

בברכה,

חגי עמרני
hagai@amrani.co.il
052-8878200

שיתוף באמצעות