עדכוני חקיקה-תיקון פקודת העיריות-הטלת ארנונה בשנת בחירות

שיתוף באמצעות

היום, 27/11/2013, אושרה בקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013.
ההצעה שאושרה סופית, קובעת בסעיף 276 לפקודת העיריות כי בשנה שבה נערכות בחירות לראשות העירייה בתקופה שמיום 1 באוקטובר עד יום 1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה, יוארך המועד האחרון לקבלת החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה עד שלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש העירייה.
עוד נקבע, כי המועצה תפרסם את שיעורי הארנונה לא יאוחר מיום 15 בדצמבר שלפני כל שנת כספים, וכי הפרסום יבוצע גם באתר האינטרנט של העירייה.
במידה ונערכות בחירות כאמור, יוארכו המועדים לפרסום שיעורי הארנונה ומועדי תשלומה, בהתאם למועד שבו התקבלה ההחלטה על הטלת הארנונה, כך שמועד הפרסום יהיה עד 15 ימים לאחר קבלת ההחלטה על הטלת הארנונה.
מטרת החוק היא לטפל במצב הנוכחי בו מועצה שנכנסה לתפקידה 21 יום לאחר בחירתה,, תקבל זמן סביר לצורך קבלת החלטה מושכלת לגבי קביעת שיעורי הארנונה לשנת הכספים הבאה. לדעת המחוקק, אין זה ראוי שההחלטה על קביעת הארנונה תהיה בידי המועצה היוצאת.
שימו לב! החוק טרם פורסם ברשומות, וייכנס לתוקפו רק לאחר פרסומו הרשמי.
חוזר מקיף ומעודכן יישלח אליכם עם פרסום החוק ברשומות בימים הקרובים.

עדכון: לצפיה בחוזר המעודכן לחצו כאן 

עדכון זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בעדכון זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.

למידע , הדרכות, טיפים ולהתייעצות נוספת ניתן לפנות אלי ואשמח לעזור

חגי עמרני
hagai@amrani.co.il
052-8878200

שיתוף באמצעות