חוזר 201302-עדכוני חקיקה

שיתוף באמצעות

‏1/12/2013, ‏כ"ח כסלו תשע"ד

לכבוד

גזברים

 

הנדון: עדכוני חקיקה

לידיעתכם, בתאריך 28/11/2013, פורסמו ברשומות שני תיקונים חשובים: תיקון לפקודת העיריות (מס' 134), בנושא מועד החלטת הרשות בדבר הטלת ארנונה כללית בשנת בחירות, ותיקון מועדי הוראת השעה בדבר הסדרת נושא אגרת השמירה.

החלטת הרשות בדבר הטלת ארנונה כללית בשנת בחירות:

רקע

מדי 5 שנים, נערכות בחירות לרשויות המקומיות ב-3 החודשים האחרונים של השנה. בשנת 2013 נערכו בחירות בתאריך 22.10 ב-191 עיריות ומועצות מקומיות, ובחלקן (38) נערכו בחירות חוזרות בתאריך 5.11.  חברי המועצה הנבחרים, אמורים להיכנס לתפקידם 21 יום ממועד יום הבחירות הראשונות או החוזרות. משמעות הדבר היא כי חברי המועצה החדשים נכנסים לתפקידם זמן קצר לפני או רק לאחר המועד האחרון שנקבע בחוק  להטלת הארנונה (עד ל-1/12 בכל שנת כספים). על מנת שחברי המועצה החדשים יוכלו לקבל את ההחלטות הנדרשות בחר המחוקק להאריך את המועד האחרון לקבלת החלטת המועצה בנדון. שימו לב! השינוי בחוק תקף גם לגבי המועצות האזוריות בהן ייערכו בחירות בתום השנה הנוכחית (24/12/2013)

התיקון לחוק:

  1. דחיית מועד קבלת ההחלטה על הטלת הארנונה– בשנים בהן נערכות הבחירות בין ה-1 באוקטובר עד 31 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לא יאוחר מ- 3 חודשים מיום תחילת כהונתו של ראש המועצה הנבחר.
  2. תוקף ההחלטה– על אף שההחלטה עשויה להתקבל אף לאחר תחילת  שנת הכספים, תוקפה של ההחלטה יהיה החל ב–1 בינואר של שנת הכספים שלגביה התקבלה. לדוגמא: החלטה להטלת ארנונה לשנת 2014 שהתקבלה במרץ 2014 תחול מתאריך 1/1/2014.
  3. אופן פרסום ההחלטה– מלבד פרסום ההחלטה בתחום העיריה, חובה על המועצה לפרסם את ההחלטה במועדים שנקבעו לכך ע"פ החוק, גם באתר האינטרנט של הרשות .
  4. מועד פרסום ההחלטה על הטלת הארנונה– פרסום ההחלטה יתבצע 15 ימים לאחר קבלת ההחלטה ע"י המועצה (בתחומי העירייה ובאתר האינטרנט).
  5. החלת החוק הקיים גם על מועצות אזוריות– הוספת תחולת סעיפים 276 ו-277 לסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות כך שיחולו, בשינויים המחויבים, גם על מועצות אזוריות.

תיקון מועדי הוראת השעה בדבר הסדרת נושא אגרת השמירה:

 

הוארכו המועדים שנקבעו בחוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה), התשע"א-2011 בדבר הסדרת נושא שמירה, אבטחה וסדר ציבורי באמצעות הוראת השעה,  כך שבמידה ונקבעו אגרה או היטל בעד שירותי שמירה או אבטחה בחוק עזר שהיה בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, תהא רשות מקומית רשאית לגבות, בכפוף להוראות חוק העזר, את האגרה או ההיטל, בעד התקופה שמיום תחילתו של חוק זה ועד 31/12/2015.

 אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.

 להורדת הקובץ בפורמט PDF, לחצו כאן 

downloadfile

 

בברכת מועדים לשמחה,

חגי עמרני

ייעוץ מוניציפלי

052-8878200

 

 

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.


שיתוף באמצעות