בקרת חברות גביה

בקרת חברות גביה רקע- מדוע יש לבצע בקרה על חברות הגביה קיימים סוגים רבים של התקשרויות באמצעותן רשויות מקומיות מעסיקות חברות גביה, החל משלב הייעוץ ואספקת שירותי כוח אדם וכלה במיקור חוץ של ניהול מחלקות גביה כוללות. ההתקשרות עם חברת הגבייה מורידה מעמסה כבדה מעל כתפי הרשות בכמה מישורים ובחלק …

העסקת חברות גביה- היערכות הרשות המקומית בעקבות בג"ץ 4113/13

פסק הדין שניתן על ידי בג"ץ בעניין העסקת חברות גביה (בג"ץ 4113/13) ממשיך קו ברור שהחל לפני כ-2 עשורים המנסה להציף ולטפל במורכבות שבהעסקת חברות גביה פרטיות ברשות ציבורית. פסק הדין רואה בפעילות אותה מבצעות חברות הגביה כ"אצילת סמכות הגביה" לחברות פרטיות שנעשית שלא בסמכות וללא חקיקה נדרשת. בית המשפט …

חוזר 201403- שינוי מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה

שלום רב, לידיעתכם, בתאריך 26/03/2014, פורסם בספר החוקים חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 136) הדן בשינוי מועד החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית. רקע הוראות פקודת העיריות וחוק ההסדרים וכן הנחיות משרד הפנים בנושא הליך הגשת בקשה להעלאה חריגה בתעריפי הארנונה קובעים כי החלטת מועצת הרשות על שינוי הארנונה תתקבל לא …

חוזר 201402- כפל ארנונה בדירות מגורים

הנדון: תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות)(הוראת שעה), התשע"ד 2014-לעניין כפל ארנונה לדירות מגורים שאינן בשימוש שלום רב, לידיעתכם, בתאריך 8/1/2014, פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות) (הוראת שעה), התשע"ד-2014 בקובץ תקנות 7328 . רקע רשויות מקומיות מטילות מדי שנה ארנונה כללית על הנכסים שבתחומן, …

חוזר 201401- חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה)

הנדון: חוק לתיקון פקודת המסים (גבייה)-צירוף שובר לדרישת תשלום לידיעתכם, בתאריך 5/1/2014, פורסם חוק לתיקון פקודת המסים (גביה), בספר החוקים. התיקון יחול על מוסדות המס הממשלתיים וכן על כל המוסדות שהוקנתה להם הסמכות לפעול בהתאם לפקודת המסים (גביה), ביניהן, גם הרשויות המקומיות ותאגידי המים. רקע במסגרת הליך מסירת הודעת הדרישה …

טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014- תיקון טעות סופר

  לכבוד גזברים הנדון: טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014-מעודכנת לאחר תיקון טעות סופר לידיעתכם, בתאריך 1/1/2014, פורסם בקובץ תקנות 7321, תיקון של טעות הסופר שנרשמה בטבלת מבחן הכנסה לשנת 2014. מצ"ב לנוחיותכם טבלת ההנחות לשנת 2014 המתוקנת.  אנו עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף, ככל שיידרש.  להורדת הקובץ בפורמט PDF, לחצו כאן  …

הארכת תחולת אכרזת המסים (גבייה)

‏31/12/2013  חוזר 201304 לכבוד גזברים   הנדון: עדכוני חקיקה- הארכת תחולת אכרזת המסים (גבייה) לידיעתכם, בתאריך 31/12/2013, פורסמה בקובץ תקנות 7319 הארכה לאכרזת המסים (גביה). בהתאם להחלטת שר האוצר, תחולת האכרזה תימשך עד לתאריך 31/12/2014,  ותקנה לרשויות המקומיות את הסמכות לפעול לפי הוראות פקודת המסים (גביה), בהתאם לכללים שפורטו באכרזת …

עדכון טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014

‏29/12/2013, ‏ לכבוד גזברים הנדון: עדכון טבלת מבחן הכנסה לשנת 2014 לידיעתכם, בתאריך 26/12/2013, פורסמו בקובץ תקנות 7315, תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון), התשע"ד-2013 בהן עודכנה התוספת הראשונה (תקנה 2(א)(8)), קרי גובה ההכנסה החודשית על פיה נקבע שיעור ההנחה בהתאם לתקנה 2(א)(8) (מבחן הכנסה). לתשומת לבכם, ככל הנראה …

חוזר 201302-עדכוני חקיקה

‏1/12/2013, ‏כ"ח כסלו תשע"ד לכבוד גזברים   הנדון: עדכוני חקיקה לידיעתכם, בתאריך 28/11/2013, פורסמו ברשומות שני תיקונים חשובים: תיקון לפקודת העיריות (מס' 134), בנושא מועד החלטת הרשות בדבר הטלת ארנונה כללית בשנת בחירות, ותיקון מועדי הוראת השעה בדבר הסדרת נושא אגרת השמירה. החלטת הרשות בדבר הטלת ארנונה כללית בשנת בחירות: …

עדכוני חקיקה-תיקון פקודת העיריות-הטלת ארנונה בשנת בחירות

היום, 27/11/2013, אושרה בקריאה שניה ושלישית, הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 134), התשע"ד-2013. ההצעה שאושרה סופית, קובעת בסעיף 276 לפקודת העיריות כי בשנה שבה נערכות בחירות לראשות העירייה בתקופה שמיום 1 באוקטובר עד יום 1 בדצמבר שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה, יוארך המועד האחרון לקבלת החלטת מועצה בדבר …