העסקת חברות גביה- היערכות הרשות המקומית בעקבות בג"ץ 4113/13

שיתוף באמצעות

פסק הדין שניתן על ידי בג"ץ בעניין העסקת חברות גביה (בג"ץ 4113/13) ממשיך קו ברור שהחל לפני כ-2 עשורים המנסה להציף ולטפל במורכבות שבהעסקת חברות גביה פרטיות ברשות ציבורית. פסק הדין רואה בפעילות אותה מבצעות חברות הגביה כ"אצילת סמכות הגביה" לחברות פרטיות שנעשית שלא בסמכות וללא חקיקה נדרשת. בית המשפט סירב להכיר בטענת חברות הגביה כי הפעילויות המבוצעות על ידן הינה טכנית בלבד שאינה מצריכה שיקול דעת. פסק הדין אף מגדיל לעשות ומצביע על שיקול הדעת שהועבר לחברות הפרטיות על ידי הרשויות שלא כדין כפער המשמעותי ביותר במצב הנוכחי .

בית המשפט פסק כי הפרקטיקה הקיימת כיום בשלטון המקומי באמצעות חברות פרטיות אינה עומדת במבחן הדין ונקבע פרק זמן של שנה מיום מתן פסק הדין להסדרת החקיקה בנושא זה.

בג"ץ 4113/13 פגע בעצב חשוף וידוע של הרשויות המקומיות. רשויות רבות בישראל הצליחו לוותר על ליבת הפעילות של מערך הכספים שלהן ולתת כוח רב, לעיתים רב מידי, בידי חברות גבייה פרטיות בעלות אינטרסים כלכליים מובהקים, שאינם עולים בקנה אחד עם האינטרסים הציבוריים וטובת תושביהן.

חברות הגבייה לכשעצמן אינן שורש הבעיה, תרבות מיקור החוץ הושרשה בעשורים האחרונים בתחומים רבים במינהל הציבורי, ותחום הגבייה והאכיפה הינו סימפטום לסוגיה משמעותית וגדולה בהרבה. האופן שבו פועלות חברות הגבייה מאיין את הצורך של מנהלי הכספים ברשויות המקומיות לדאוג לכוח אדם איכותי, לזרימת מידע עדכני בתחום הגבייה, לניהול שכר עובדים וזכויות העובדים, רכישת תוכנה לניהול אכיפה מנהלית ועוד. חברות הגבייה הצליחו לייצר ערך מוסף  כה גבוה, שהיטה את הכף ברוב המקרים לבחירה להסתייע בחברת גבייה ולא לפעול באופן עצמאי.

גילוי נאות- כ"בוגר" של חברת גביה וכאחד ששיתף פעולה לא פעם עם חברת גביה כזו או אחרת, קל לי מאוד לראות את היתרון שבשימוש בחברות גביה: הפריסה הארצית שלהן, הידע הנרחב והעדכני של עובדיה, מתודולוגית העבודה המוסדרת, הניסיון של עשרות השנים ואלפי העובדים יכולים ואף  חייבים להמשיך להיות פקטור משמעותי בתחום הגבייה והאכיפה ברשויות המקומיות ובתאגידי המים. הבג"צ שניתן  ראוי שישמש מצפן, לאופן בו רשויות מקומיות תצטרכנה להפעיל את חברות הגבייה מעתה ואילך. להפעיל- ולא לתת להן לפעול מעצמן.

הניסיון להסדיר את פעילויות חברות הגביה באמצעות נוהל העסקת חברות הגביה, שפרסם משרד הפנים בשנת 2003, לא היה יותר מאשר טלאי, שסיפק פתרון חלקי מאוד לפעילויות מעטות ובפועל יושם על ידי רשויות ספורות באופן מלא. הליך החקיקה שהחל ב-2014 יימשך ככל הנראה ויתבסס על הצעת החוק הנמצאת כעת בדיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה, אך למיטב הבנתי, החלטת בג"צ הנוכחית תגרום לרשויות מעטות לוותר על שירותי חברות הגבייה ואלה תמשכנה להשתמש בשירותי חברות הגביה במיקור חוץ במספר מצומצם של תחומים כגון: הפעלת מוקדי שירות לקוחות/גביה, ביצוע פעולות אכיפה, שירותי תוכנת אכיפה וכיו"ב.

רוב הרשויות תמשכנה להשתמש בשירותי חברות הגביה אך תצטרכנה לפתח מנגנון פיקוח, שיסייע לאיין את האפשרות של חברת הגביה לבצע פעולות הטומנות בחובן שיקול דעת שיופעל על ידי עובדי חברת הגביה.

מנגנון הפיקוח צריך להיות מנוהל ב-3 רמות:

  1. פיקוח מנהלי-סטטוטורי– בהצעת החוק העומדת כיום בפני הצבעה תיוחד פונקציה מטעם הרשות המקומית שתפקידה יהיה לבצע את הפיקוח. בתוך כך, יש לציין כי ייתכן שחלק גדול מהרשויות תצטרכנה אף להוסיף תקנים של כוח אדם מקצועי שיבצעו חלק מפעילויות ניהול הגביה והאכיפה, פעילות שנוהלה באופן בלעדי בחלק מהרשויות על ידי חברות הגביה ומנהליהן המקצועיים.
  2. פיקוח אדמיניסטרטיבי– קביעת נהלי עבודה שיסדירו את חלוקת העבודה שבין עובדי הרשות לעובדי חברת הגביה. נהלי העבודה יצטרכו לזהות את כל הצמתים הבעייתיים ולהסדירם באמצעות תהליכי עבודה.
  3. פיקוח על מערכות הנתונים– מערכי הגביה והאכיפה מנוהלים גם כיום באמצעות תוכנות הבילינג. בתוכנות אלה קיימות אפשרויות רבות להסדרת תחומי האחריות של כל גורם. תוכנות הגביה מציעות היום אפשרויות רבות לקביעת הרשאות לביצוע של תהליכים/ צפייה במידע/ הפקת דוחות וכד'. פן מרכזי נוסף בתחום זה הינו בקרת ביצוע, קרי, בדיקה בדיעבד של פעולות שבוצעו על ידי נציגי חברות הגביה.

סביר להניח כי בטווח זמן לא ארוך במיוחד מכרזים בתחום הגביה והאכיפה בהם שכר הטרחה  המושתת על בסיס הצלחת קבלן הגביה בביצוע הגביה ילכו ויתמעטו או שיוסדרו באופן שבו חברת הגביה לא תוכל להפעיל את מנגנוני האכיפה בהתאם לשיקול דעתה. ניתן לשער כי נראה מגמה של מכרזים בהם שכר הטרחה ייגזר מכמות כוח האדם שיסופק על ידי הקבלן ו/או בהסתמך על מספר הפעולות המבוצעות על ידו- כמובן בפיקוח ובאישור של הרשות המקומית.

חשוב לציין כי על אף שפסק הדין מתמקד במעורבות חברות הגביה בפעילויות בהליכי אכיפה מנהלית אך הדבר נכון לכל פעילות בה בידי העובד ניתנת האפשרות להפעיל שיקול דעת, לרבות: תיקוני שומה, מתן הנחות, חיובים בארנונה אגרות והיטלים ועוד.

 

בברכה,

חגי עמרני

שח ייעוץ מוניציפלי

052-8878200

 

חוזר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין לראות בחומר המתפרסם בחוזר זה משום ייעוץ או חוות דעת כלשהיא. לפני נקיטת צעדים כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי.


שיתוף באמצעות